NOODMAATREGELEN OVERHEID

Voor onze opdrachtgevers hebben wij de veelvoorkomende vragen en antwoorden betreft corona en de huidige situatie gebundeld zoals deze worden uitgedragen door de ABU. Staat je vraag en/of antwoord er niet tussen. Neem dan contact op met onze vestigingen.

Kunnen we in aanmerking komen voor werktijdverkorting (WTV)?

Werktijdverkorting (WTV) kan in buitengewone omstandigheden, zoals nu met het coronavirus, door een werkgever bij het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) worden aangevraagd. WTV is een ontheffing om eenzijdig de werktijd van werknemers te mogen verminderen. De werknemers kunnen voor de verloren arbeidsuren dan een beroep doen op de WW. Voor WTV is nodig dat gedurende tenminste 2 kalenderweken, ten minste 20% van de arbeidscapaciteit niet kan of zal worden benut en er een direct verband bestaat tussen de werkvermindering en het coronavirus. Het kabinet heeft op 17 maart de WTV regeling per direct on hold gezet en vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Er zijn door werkgevers zoveel WTV-aanvragen gedaan, dat deze regeling niet meer uitvoerbaar is geworden.

Wat zijn de maatregelen, zoals op 17 maart door de regering afgekondigd?

De exacte regelingen zijn nog in de maak en zullen “binnenkort” worden gepubliceerd, dus details kunnen wij niet geven. Blijkens de persconferentie op 17 maart van de ministers van Economische zaken, Financiën en Sociale Zaken, gaat het in grote lijnen om de volgende maatregelen:

 • De (tijdelijke) Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid: Deze regeling staat nog niet open. Voor zover bekend houdt de regeling in: een tegemoetkoming van 90% van de loonsom, naar de mate van het omzetverlies. Wat precies onder deze begrippen omzetverlies en loonsom moet worden verstaan, moet nog bekend gemaakt worden. Er zal dan een voorschot worden verstrekt van 80% van de aangevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde voor aanspraak is dat de werkgever het loon 100% doorbetaalt en dat er gedurende de periode waarvoor de NOW geldt geen ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd.
 • Reeds gedane aanvragen voor WTV worden hierin meegenomen. De NOW geldt ook voor uitzendkrachten.
 • ZZP-ers die in hun opdrachten zijn getroffen kunnen gedurende 3 maanden een aanvulling tot bijstandsniveau ontvangen, zonder dat getoetst wordt op vermogen, partner of levensvatbaarheid.
 • Alle ondernemingen krijgen de komende 3 maanden uitstel voor de betaling van IB, Vpb, BTW en LB. Geen rentes en boetes.
 • Ook kan verlaging worden aangevraagd voor voorlopige aanslagen IB en Vpb.
 • De overheid staat garant voor overbruggingsregelingen (bankgaranties en kredietfaciliteiten) bij banken.
 • Bedrijven in bepaalde zwaar getroffen sectoren ontvangen € 4000 via het noodloket van EZ.

Zie ook de kamerbrief van SZW van 17 maart over de noodmaatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

De regering roept uitzendwerkgevers op om flexwerkers zoveel mogelijk aan het werk te houden, voor welke flexwerkers geldt dit?

In de kamerbrief van 24 maart antwoordt de minister op kamervragen over de toepassing van de NOW regeling op flexwerkers als volgt:

 • De nieuwe subsidieregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract of een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ditzelfde geldt voor uitzendbureaus die uitzendkrachten in dienst hebben en houden. Het kabinet doet dan ook nadrukkelijk een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden.
 • De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.
 • De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ingeleend personeel telt niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht.
 • De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits de werkgever wel het loon doorbetaalt. Als de werkgever niet het loon doorbetaalt wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.
 • De regeling wordt zodanig ingericht dat deze toereikend is om (uitzend)werkgevers in staat te stellen om ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, aan te kunnen houden. Het kabinet doet daarbij een dringende oproep aan het adres van de (uitzend)werkgevers om zoveel mogelijk werknemer in dienst te houden voor de uren die zij werkten. Het kabinet kan verder op dit moment niet vooruitlopen op de voorwaarden van de regeling omdat deze nog in ontwikkeling is.

Zolang de NOW regeling nog niet bekendgemaakt is, zijn wij vanuit de ABU niet in staat om u te adviseren om gehoor te geven aan de oproep om werknemers in dienst te houden, voor zover dat gaat over uitzendkrachten van wie de opdracht is geëindigd (en zolang herplaatsing nog niet gerealiseerd is). Pas wanneer de regeling bekend is, kunnen wij hier meer over zeggen.

Welke versoepeling van uitstel van betaling en verlaging van (verzuim)boetes zijn er?

Als u als uitzendondernemer betalingsproblemen heeft door het coronavirus kan er eenvoudiger uitstel van belasting worden aangevraagd. Nadat aangifte is gedaan en een aanslag is ontvangen kan de Belastingdienst worden verzocht om bijzonder uitstel van betaling.

De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Deze faciliteit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. Ook de te betalen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan worden aangepast.

Kan ik nog een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting aanvragen?

Verwacht u als ondernemer een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag laten wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt door verlaagde inkomsten. Voor de inkomstenbelasting kan dit via Mijn Belastingdienst. Voor de vennootschapsbelasting kan dit op diverse manieren door gebruik te maken van het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning. Kan er geen gebruik worden gemaakt van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kan op deze website het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’ ingevuld worden.

De aanvraag of wijziging wordt gedaan met een commercieel softwarepakket of door een belastingconsulent. NB Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald. Maar hebt u te weinig betaald, of teveel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen. Wanneer u in de rest van het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen.

Waar kan ik het verzoek om bijzonder uitstel van betaling naar toesturen?

Het verzoek om uitstel van betaling met motivering en (eventueel later) de verklaring van de deskundige moet gestuurd worden naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

NB Bovenstaande maatregelen gelden ook voor zzp’ers.

Hoe vraag ik bijzonder uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst?

Bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd door een brief aan de Belastingdienst te sturen. In de brief vraagt de ondernemer om uitstel van betaling en legt hij uit hoe door de uitbraak van corona hij in betalingsproblemen is gekomen.  Wel moet binnen 4 weken een verklaring van een derde deskundige aan de Belastingdienst worden toegestuurd. Over de voorwaarden van de verklaring wordt nog gesproken. Nadere informatie volgt spoedig. Uit de verklaring van de derde deskundige moet duidelijk worden dat:

 • er sprake is van bestaande betalingsproblemen
 • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus
 • de onderneming levensvatbaar is

 

Terug naar veelgestelde vragen

Bel mij terug

Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mail mij terug

Wij mailen u zo spoedig mogelijk terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.